søndag 4. januar 2009

La frivilligheten komme inn på NAV

I 2009 vil vi bli konfrontert med konjunkturell arbeidsledighet der de fleste private næringer antakelig vil nedbemanne. Regjeringen har fulgt læreboka og lovet større offentlige investeringer for å kompensere for dette. Det vil hjelpe, men ikke raskt nok, for kommunale planer skal tilpasses, anbudsrunder skal gjennomføres og folk skal rekrutteres. All erfaring tilsier at den faktiske byggingen av de nye sykehjemmene, veiene, jernbanene ikke vil komme i gang før mange mennesker har gått ledige i lengre tid. Hva skal de gjøre denne tiden?

Ledige vil bli tilbudt arbeidsmarkedstiltak – tiltak for å gjøre dem ”ansettbare” i andre bransjer med behov for folk. Denne aktive arbeidsmarkedspolitikken har fungert godt i i Norge og andre nordiske land for å bekjempe strukturell arbeidsledighet. Men den hjelper lite mot den konjunkturelle arbeidsledigheten vi nå står foran, der nedskjæringer skjer over hele fjøla. Da hjelper det lite for den arbeidsledige snekkeren å lære seg webdesign.

Derfor bør NAV nå slippe de frivillige organisasjonene til som alternative arbeidsmarkedstiltak: Arbeidsledige bør kunne velge å bruke sin dagtid for frivillige organisasjoner – i stedet for arbeidsmarkedstiltak som ofte vil fortone seg som meningsløse i den konjunkturen vi nå er inne i.

Alle kan gjøre en innsats i den myriaden idrettslag, velforeninger, frivillighetssentraler, politiske organisasjoner osv. vi har i Norge. Dette handler ikke om å la offentlig sektor ese ut ved å la arbeidsledige gå varig på trygd for å steke vafler for den lokale fotballklubben. Det handler kun om å unngå den absurde situasjonen der noen har ledige hender mens andre har behov for hjelp. Behovet for å være nyttig er atskillig viktigere for vårt menneskeverd i velferdsstaten enn å få timelønn.

De frivillige organisasjonene som tror de kan gjøre en bedre jobb for samfunnet med noen ekstra hender bør derfor få presentere sine behov til NAV, som så kan formidle dem videre til ledige. De ledige bør selvsagt stå fritt til å velge frivillig organisasjon – eller tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. Forhåpentligvis vil de økonomiske tidene snu raskt til det bedre og folk komme tilbake i jobb igjen. Men selv om de da avslutter sitt frivillige engasjement på dagtid vil de ha oppdaget en ny side av nærmiljøet sitt, knyttet nye bånd – og kanskje fortsette å besøke sykehjem, være natteravn eller gi leksehjelp?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentér innlegget her: